artykuł nr 1

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zapomogi:
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.

Wymagane dokumenty:

  • skrócony/pełny akt urodzenia dziecka (kopia oraz oryginał do wglądu)
  • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oraz oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania, jeśli wnioskodawcą jest ojciec dziecka konieczne jest również dostarczenie kopii oraz oryginału dowodu osobistego matki dziecka)
  • należy podać również numer rachunku bankowego, na które ma być przelane świadczenie oraz dane osobowe drugiego z rodziców dziecka.
  • w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka jest zameldowany poza gminą Wojkowice zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce zameldowania o nie złożeniu (niepobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka)
  • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu  obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.
  • oświadczenie lub zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 1 922,00 zł.