artykuł nr 1

Nowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

ZMIANY W DODATKACH MIESZKANIOWYCH OD 1 LIPCA 2021

1 lipca zmienia się kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego oraz sposób jego naliczania. Ponadto obowiązywać będą nowe druki wniosków o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o dochodach.

 

OGÓLNE INFORMACJE

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal.

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DODATEK MIESZKANIOWY?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie zajmującej mieszkanie własnościowe, lokatorskie, spółdzielcze, komunalne, socjalne  lub jest właścicielem domu jednorodzinnego. Istotny jest  niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Z wnioskiem o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego występuje się raz na 6 miesięcy. Decyzja o jego przyznaniu zależy   od dochodu rodziny i wysokości opłat za zajmowany lokal.

 

JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego z tytułów prawnych:

 • najem lub podnajem lokalu mieszkalnego;
 • spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • prawo własności do samodzielnego lokalu;
 • brak tytułu prawnego – oczekiwanie na przysługujący  lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie
przekracza 30% powierzchni normatywnej.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego pozostaje bez zmian i wynosi:

 • dla 1 osoby – 35 m², ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²
 • dla 2 osób – 40 m², maksymalna powierzchnia to 52 m²
 • dla 3 osób – 45 m², maksymalna powierzchnia to 58,50 m²
 • dla 4 osób – 55 m², maksymalna powierzchnia to 71,50 m²
 • dla 5 osób – 65 m², maksymalna powierzchnia to 84,50 m²
 • dla 6 osób – 70 m², maksymalna powierzchnia to 91 m²
 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię w tym przypadku powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom oraz nie wlicza się ich do gospodarstwa domowego jeżeli przebywają w  instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie tj.:

 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.  

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. :

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotychczas były to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe (dochód brutto). Po zmianach odliczamy także  podatek oraz składki zdrowotne (dochód netto) oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób niewchodzących w skład gospodarstwa domowego, na które ubiegamy się o dodatek;
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

- w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach  ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

- w przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o których mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Dodatkowo, do dochodu wliczane będą inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in.:

 • renty, emerytury, dodatki do rent i emerytur poza dodatkiem pielęgnacyjnym i zasiłkiem pielęgnacyjnym;
 • alimenty, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pieniężne wypłacane,
 • w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • zasiłki dla bezrobotnych;
 • stypendia szkolne, zasiłki szkolne, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom i studentom;
 • świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie;
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • dochody z gospodarstwa rolnego, wyliczone na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym;
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne (wynagrodzenia osób do 26 roku);
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Ponadto od 1 lipca obowiązywać będą nowe druki wniosków o dodatek mieszkaniowy
i deklaracji o dochodach

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal (załącznik do pobrania),
 • osoby zamieszkujące w lokalach innych niż będące w zasobach mieszkaniowych miasta Wojkowice zobowiązane są dołączyć arkusz weryfikacji czynszu potwierdzoną przez zarządcę lub administratora (załącznik do pobrania),
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik do pobrania),
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu – do wglądu,
 • dowód osobisty do wglądu,

W przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenia technicznego domu,

Wnioskodawcy, u których w lokalu występuje brak: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub w budynku brak instalacji gazowej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału

 

KIEDY I JAK WYPŁACANY JEST DODATEK MIESZKANIOWY?

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

 

 

 

artykuł nr 2

Dodatki mieszkaniowe KlaudiaWalczak pokój Nr 1 tel. (32) 769 50 80

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są :

1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

3. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

4. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, której:

Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie może przekraczać:

175% najniższej emerytury( brutto) w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1802,15 zł

125% najniższej emerytury ( brutto) w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1287,25 zł

Dochód gospodarstwa domowego obli­cza się, dodając wszyst­kie dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne ( składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Średni dochód uzyskujemy dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 ( liczba miesięcy) i przez liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach   o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy   w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa   w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z2018r. poz.690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz.2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.   o wspieraniu  rodziny i systemie  pieczy  zastępczej (Dz.U. z2018r. poz. 998, 1076,1544i 2245),  dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2018r., poz.1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. z 2018r., poz.2529)

We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji o wysokości dochodów należy ujmować wszystkie osoby stale zamieszkujące w danym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą stale zamieszkiwać i gospodarować w lokalu,  na który ubiegają się o przyznanie dodatku.

Normy powierzchniowe:

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie po­miesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spi­żarnie, przedpokoje, alkowy, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kalnym i gospodarczym.

Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierz­chnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o 30%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

34m² - dla 1 osoby

40m² - dla 2 osoby

45m² - dla 3 osób

55m²  - dla 4 osób

65m² - dla 5 osób

70m² -dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie użytkową o 5m².

Normy powierzchni użytkowej określone wyżej, podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna: 

 • pobrać wniosek,
 • wypełnić wniosek i potwierdzić u zarządcy budynku,
 • dostarczyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Obowiązują zaświadczenia stanowiące załącznik do niniejszej publikacji.
 • dostarczyć tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • dostarczyć ostatnią fakturę za energię elektryczną,

Potwierdzony wniosek  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w MOPS w Wojkowicach przy ul.  J.III Sobieskiego 125 piętro I pokój nr 7 w terminach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. przeprowadza się wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym,   w tym szczegółowe dane dotyczące posiadanych nieruchomości, ruchomości oraz zasobów pieniężnych, co pozwala na ocenę stanu majątkowego tego gospodarstwa oraz przedstawienia innych niezbędnych dokumentów.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Odmowa przyznania dodatku może też nastąpić, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, np. samochód (zakup, pokrywanie kosztów utrzymania samochodu, do tego o znacznej wartości, może stanowić o rażącej dysproporcji przy deklarowanej trudnej sytuacji finansowej  nie pozwalającej we własnym zakresie regulować opłat za zajmowany lokal), mieszkanie własnościowe, lokaty, obligacje itp..

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje również gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalone zostanie, że faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących                     i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Wypłata dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się, na wniosek osoby uprawnionej do jego otrzymania, w drodze decyzji administracyjnej. Świadczenie przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po złożeniu wniosku. 

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy budynku i pomniejsza w ten sposób należność osoby, pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek.

Po uzyskaniu dodatku należy terminowo opłacać pozostałą część opłaty za zajmowany lokal mieszkalny, ponieważ wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana w drodze decyzji administracyjnej w przypadku zaległości obejmujących co najmniej dwa okresy płatności (zaległość dwumiesięczna). Uregulowanie zaległości w terminie 3 miesięcy od daty wstrzymania wypłaty, potwierdzone stosownym zaświadczeniem przez administrację budynku wznawia wypłatę dodatku.