artykuł nr 1

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 dla gminy Wojkowice

Ustawa o pomocy społecznej w art. 17 określa, że do zadań gminy mających charakter obowiązkowy należy opracowywanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia ta dotyczy programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem strategii jest integracja osób, rodzin przejawiających problemy, dążenie do zmiany negatywnych sytuacji występujących  w społeczeństwie.