artykuł nr 1

Asystent rodziny Urszula Gątkiewicz pokój Nr 9 tel. (32)769 50 80 wewn. 103

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną.

Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na wsparcie w miejscu zamieszkania. Wsparcie to polega na pomocy poprzez asystenturę rodziny: wsparcie diagnostyczne, psychiczne i emocjonalne.

Asystent rodziny - podejmuje działania mające na celu diagnozowanie problemów rodzin objętych pieczą asystenta, oraz pomoc w ich rozwiązywaniu. Opracowuje i realizuje plan pracy z rodzina w ścisłej współpracy z rodziną, jej członkami i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Prowadzi dokumentacje pracy z rodziną objęta pieczą asystenta.

Zadaniem asystenta jest :

  • diagnozowanie problemów poprzez wejście w środowisko rodzinne, rodziny objętej piecza asystenta,
  • wspieranie aktywności społecznej, oraz zawodowej poprzez prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym z zakresu opieki nad dziećmi, wychowania, dbania o zdrowie członków rodziny,
  • udzielanie rad z zakresu prawidłowego gospodarowania budżetem, oraz posiadanymi dobrami,
  • pomoc w rozkładaniu prac na rzecz domu na wszystkich członków rodziny,
  • wskazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania w społeczeństwie, oraz podejmowania ról społecznych,
  • pomoc i poradnictwo z zakresu rozwiązywania problemów. Udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez instytucje rządowe samorządowe i miejskie,
  • zapobieganie negatywnym zjawiskom,

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do: wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie. Na wniosek asystenta rodziny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udziela asystentowi rodziny informacji o stanie zdrowia członków rodziny w związku z prowadzoną przez niego pracą z rodziną, w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy rodzinie.