Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Konkurs ofert 2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wojk...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-06-30 14:07

2. Dodatek energetyczny

Zasady przyznawania dodatku energetycznego

DODATEK ENERGETYCZNY Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE? Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. ZMIANA WYSOKOŚCI DODATKÓW ENERGETYCZNYCH OD 01 MAJA 2021 ROKU 1 maja 2021 r. zmieniła się w...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-06-30 09:09

3. Dodatek mieszkaniowy

Nowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

ZMIANY W DODATKACH MIESZKANIOWYCH OD 1 LIPCA 2021 1 lipca zmienia się kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego oraz sposób jego naliczania. Ponadto obowiązywać będą nowe druki wniosków o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o dochodach. OGÓLNE INFORMACJE Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal. KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DODATEK MIESZKANIOWY? Dodatek mieszkan...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-06-30 09:00

4. Zmiana w Programie "Dobry start" (300+)

Zmiana w Programie "Dobry start" (300+)

Program „Dobry Start” na nowych zasadach Co się zmienia? Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku mieszkańców Gminy Wojkowice jest to ZUS w Sosnowcu). Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz system Empatia zmiana b...

Utworzony: 2021-06-16 | Zmodyfikowany: 2021-06-16 13:35

5. Konkurs ofert 2021

Konkurs ofert - Schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wojkowice

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach zaprasza do składania ofert w zakresie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wojkowice w okresie od 01 lipca 2021r do 30 czerwca 2022r Pełny tekst ogłoszenia, wzór oferty oraz wzór umowy do pobrania w załączniku.

Utworzony: 2021-06-14 | Zmodyfikowany: 2021-06-14 13:53

6. Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach za rok 2020

Utworzony: 2021-05-06 | Zmodyfikowany: 2021-05-06 11:18

7. Rekrutacja

Nabór uczestników do Klubu Senior +

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków Gminy Wojkowice. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+” w Wojkowicach 42-580 Wojkowice ul. Gustawa Morcinka 6 Jeżeli jesteś: mieszkańcem Gminy Wojkowice, w wieku 60 +, nieaktywnym zawodowo, chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy, chcesz pomóc sobie i innym ZOSTA...

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 11:26

8. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Statut

Statut jest aktem prawa miejscowego regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W swojej treści zawiera akty prawne, na podstawie których jednostka funkcjonuje.

Utworzony: 2019-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 11:31

9. Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport w formie dostępnej

Utworzony: 2021-03-29 | Zmodyfikowany: 2021-03-29 11:17

10. Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus

Świadczenie 500 + - zasady przyznawania

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje 1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ("W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłącz...

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-03-29 08:41

11. Fundusz alimentacyjny

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów Beata Cyrkiel pok. Nr 1tel. (32) 769 50 80

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom: b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r....

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-02 08:26

12. Przetargi - rok 2020

Realizacja usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalisty...

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach serdecznie zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert w zakresie realizacji usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach. Szczegółowe informacje oraz wzór oferty w załączniku.

Utworzony: 2020-12-07 | Zmodyfikowany: 2020-12-07 14:35

13. Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o wynikach naboru ofert na wykonanie usługi schronienia dla osób bezdomny...

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach informuje, że w dniu 15.06.2020r. dokonano wyboru na świadczenie usług schronienia w okresie 01.07.2020 r. do 30.06.2021r. Wybrano firmę: Stowarzyszenie Charytatywne Centrum Arka im. św. Franciszka z Asyżu ul. Wilcza 1 ul. Przelotowa 205 42-500 Będzin 42-523 Dąbrowa Górnicza Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach /-/ Katarzyna Małysza

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 08:44

14. Ogłoszenia o przetargach

Zaproszenie do składania ofert USŁUGI SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU GMINY...

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach zaprasza podmioty działające w zakresie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych do składania ofert na wykonanie usługi w okresie od 01 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r.

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-06-09 10:28

15. Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach za 20...

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 11:00

16. Asystent rodziny

Asystent rodziny Urszula Gątkiewicz pokój Nr 9 tel. (32)769 50 80 wewn. 102

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając as...

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 13:17

17. Dodatek mieszkaniowy

Dodatki mieszkaniowe KlaudiaWalczak pokój Nr 1 tel. (32) 769 50 80

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są : 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych. 3. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. 4. Osob...

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 13:16

18. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny Lidia Olszówka pokój Nr 1 tel. (32) 769 50 80

Czym jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2019r. Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy kiedykolwiek mięli na utr...

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 13:16

19. Stypendia szkolne

Pomoc materialna dla uczniów Lidia Olszówka pokój Nr 1 tel. (32) 769 50 80

Pomoc materialna dla uczniów Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie szkół publicznych i niepublicznych uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych , ponadpodstawowych oraz słucha...

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 13:16

20. Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Dorota Zuchowicz pok. Nr 6 tel. (32) 769 50 80 wew...

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 2) opiekunow...

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 13:14